Všeobecné Obchodné Podmienky

Vitajte a ďakujeme!

1 Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len Všeobecné obchodné podmienky) upravujú všetky zmluvné vzťahy vznikajúce medzi spoločnosťou EBC-Slovakia s.r.o., so sídlom Gagarinova 7/C 821 05 Bratislava, IČO: 45867232, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava , oddiel sro, vložka 67976/B (ďalej len EBCG) ako poskytovateľom online platformy www.executivejobs.sk a/alebo www.executivejobs.cfoforum.sk (ďalej len Platforma) a užívateľmi platformy (spoločne ďalej len Užívatelia, každý jednotlivo Užívateľ) v súvislosti s užívaním platformy a Doplnkových služieb (ako je tento pojem vymedzený nižšie) poskytovaných spoločnosťou EBCG v rámci Platformy, vrátane práv a povinností spoločnosti EBCG a Užívateľov. Užívatelia sa zaväzujú zoznámiť s aktuálnym znením Všeobecných obchodných podmienok vždy pred registráciou či následným prihlásením do Platformy a pred akoukoľvek objednávkou Doplnkových služieb.

2 Platforma a Užívatelia

2.1 Platforma predstavuje virtuálny priestor pre stretávanie manažérskych ponúk inzerujúcich podnikajúcich fyzických osôb alebo právnických osôb a manažérskych profilov kandidátov. 

2.2 Používateľovi Platformy sú (i) kandidáti (spoločne ďalej len Kandidáti, každý jednotlivo Kandidát), hľadajúci voľnú manažérsku pozíciu, prezentujúca sa cez profil vytvoreného v rámci Platformy (ďalej len Profil) a / alebo využívajúce Doplnkové služby poskytované spoločnosťou EBCG  v rámci Platformy ; (Ii) podnikajúce fyzické osoby alebo právnickej osoby ponúkajúce prostredníctvom Platformy voľné manažérske pozície (ďalej len Pozícia), hľadajúci prostredníctvom Platformy vhodných kandidátov na manažérske pozície bez vloženia konkrétnej Pozícia do Platformy a / alebo využívajúce Doplnkové služby poskytované spoločnosťou EBCG v rámci Platformy (ďalej len Obchodné Partneri, každý jednotlivo Obchodné Partner); a (iii) ďalší užívatelia využívajúci Doplnkové služby poskytované spoločnosťou EBCG v rámci Platformy.

 

2.3 Používatelia ako spotrebitelia musia byť plne svojprávne fyzické osoby staršie ako 18 rokov.

2.4 Obchodné Partneri musia byť riadne existujúce právnické osoby alebo podnikajúce fyzické osoby plne oprávnenej podnikať v súlade s príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ich podnikanie, ktoré nie sú v konkurze alebo ktorým nehrozí úpadok.

2.5 Užívatelia berú na vedomie, že činnosť spoločnosti EBCG v rámci Platformy nie je činnosťou agentúry práce či sprostredkovaním zamestnania v zmysle platnej legislatívy. Prípadná pracovná zmluva či iná dohoda týkajúca sa ponúkanej Pozícia tak bude vždy uzatvorená medzi Kandidátom a Obchodným Partnerom, či klientom Obchodného Partnera, nie spoločnosťou EBCG.

3 Vznik zmluvného vzťahu

3.1 Zmluvný vzťah medzi Užívateľom a spoločnosťou EBCG v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok vzniká (i) riadnu registráciou Užívateľa do Platformy prostredníctvom registračného formulára Platformy; alebo (ii) potvrdením objednávky Doplnkových služieb či začatím poskytovania Doplnkových služieb (podľa toho, ktorá z udalostí nastane skôr) spoločností EBCG Používateľovi prostredníctvom Platformy na základe objednávky Užívatelia bez registrácie Užívateľa. Svojou registráciou či využitím Doplnkových služieb Užívateľ potvrdzuje súhlas s aktuálnym znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, vrátane aktuálneho znenia Cenníka Platformy (ako je tento pojem vymedzený nižšie).

3.2 Užívatelia sa zaväzujú poskytnúť v rámci svojej registrácie Platformy presné, úplné a pravdivé údaje, vrátane akýchkoľvek Materiálov Užívateľa (ako je tento pojem vymedzený nižšie).

3.3 Svojou registráciou či objednávkou Doplnkových služieb Užívateľ ako spotrebiteľ ďalej výslovne súhlasí a žiada spoločnosť EBCG, aby začala s plnením svojich povinností voči Užívateľovi podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok už v lehote určenej platnými právnymi predpismi pre odstúpenie Užívateľa ako spotrebiteľa od zmluvného vzťahu so spoločnosťou EBCG. Užívateľ tým získava možnosť ihneď využívať funkcionalít Platformy a / alebo Doplnkových služieb. Používateľ berie na vedomie, že táto skutočnosť môže mať vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy počas 14 dní od vzniku zmluvného vzťahu Užívateľa a spoločnosti EBCG.

3.4 Spoločnosť EBCG si vyhradzuje právo odmietnuť fiktívne, podvodné či duplicitné registrácie Užívateľov a tiež registrácia, ktoré podľa uváženia spoločnosti EBCG porušujúce právny poriadok Slovenskej republiky, etické pravidlá a dobré mravy, tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo oprávnené záujmy tretích osôb či spoločnosti EBCG . V takom prípade nedôjde k riadnej registrácii Užívateľa v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť EBCG je oprávnená kedykoľvek v budúcnosti odmietnuť registráciu Užívateľa, ktorý poruší tieto Všeobecné obchodné podmienky.

3.5 Spoločnosť EBCG je oprávnená ponechať si uložené kópie informácií o užívateľoch, Profiloch a pozíciu pre evidenčné účely po nevyhnutne nutnú dobu aj potom, čo došlo k odmietnutie registrácie, zrušenie registrácie či skončení zmluvného vzťahu medzi Používateľom a spoločnosťou EBCG.

4 Registrácia a Profil Kandidáta

4.1 Profil Kandidáta vzniká na základe riadnej registrácie Kandidáta do Platformy. Registrácia Kandidáta do Platformy je bezplatná.

4.2 Pre riadnu registráciu do Platformy musí Kandidát splniť požiadavky týchto Všeobecných obchodných podmienok a taktiež nasledujúce registračné kritériá Platformy: (i) mať predošlú skúsenosť s vedením pracovného tímu aspoň 2 ľudí; a (ii) mať predošlé platové ohodnotenie aspoň 2.000 Euro (hrubého) mesačne a / alebo mať predošlú skúsenosť z vedúcej pozície CEO, Managing Director, CFO, Finančný Riaditeľ, Head of Controlling, člen CFO Club Slovensko (tj. skúsenosť s vedením ľudí) v dĺžke aspoň 5 rokov (ďalej len Registračné kritériá Platformy). Súčasne musí Kandidát v rámci svojej registrácie vložiť do Platformy údaje zodpovedajúce profesijnému životopisu Kandidáta (informácie budú uvedené v rámci Profilu Kandidáta) alebo odkaz (WWW link) na Kandidátov profil na profesijné platforme www.linkedin.com (odkaz na Kandidátov profil na LinkedIn potom bude uvedený v rámci Profilu kandidáta, ktorý pri registrácii nevložil do Platformy svoj profesijný životopis).

4.3 Ak nesplní Kandidát podľa uváženia spoločnosti EBCG Registračné kritériá Platformy, bude na túto skutočnosť upozornený spoločnosťou EBCG. Registrácia Kandidáta nebude v takom prípade dokončená. Opätovná registrácia Kandidáta bude možno až po 6 mesiacoch od poslednej neúspešnej registrácie. Ak nerozhodne spoločnosť EBCG podľa vlastného uváženia odlišne, takýto Užívateľ je aj naďalej oprávnený využívať Doplnkové služby za splnenia podmienok pre ich poskytnutie zo strany spoločnosti EBCG.

4.4 Riadne registrovaný Kandidát si môže v rámci Platformy voliť medzi (i) neviditeľným režimom, kedy Profil Kandidáta zostáva v rámci Platformy neviditeľný (tj. Informácie o Kandidátovi sa nezobrazí ďalším Používateľom), avšak Kandidát môže prechádzať a reagovať na voľné Pozícia v rámci Platformy ( údaje o Kandidátovi sa potom zobrazí len Obchodnému Partnerovi, na ktorého pozíciu Kandidát reaguje), alebo (ii) prezentáciou kandidáta prostredníctvom Profilu, ktorý je v rámci Platformy viditeľný pre Obchodné partnerov hľadajúcich prostredníctvom Platformy vhodných kandidátov na voľné manažérske pozície v rámci databázy kandidátov.

4.5 Kandidát môže údaje uvedené v Profilu kedykoľvek meniť, upravovať a aktualizovať, prípadne celý Profil zrušiť na základe žiadosti zaslanej spoločnosti EBCG v písomnej forme, prostredníctvom e-mailu či prostredníctvom komunikačných nástrojov Platformy (ak sú dostupné). Zrušením Profilu Kandidáta dochádza k ukončeniu zmluvného vzťahu Kandidáta a spoločnosti EBCG. Zrušenie Profilu Kandidáta nemá vplyv na užívanie Doplnkových služieb, ktorých poskytovanie zo strany spoločnosti EBCG sa začalo pred zrušením Profilu Kandidáta a ktorých poskytovanie je nezávislé od existencie Profilu Kandidáta.

4.6 Kandidát sa zaväzuje uvádzať v rámci registrácie a následne v rámci Profilu iba presné, úplné a pravdivé údaje, vrátane akýchkoľvek Materiálov Užívateľa (ako je tento pojem vymedzený nižšie) a vrátane údajov tvoriacich Registračné kritériá Platformy. V prípade porušenia tohto záväzku zo strany Kandidáta je spoločnosť EBCG oprávnená dočasne alebo trvalo Profil Kandidáta deaktivovať alebo registráciu Kandidáta úplne zrušiť. Bod 3.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok sa v takom prípade uplatní primerane. Kandidát berie na vedomie, že Obchodný Partner je oprávnený upozorniť spoločnosti EBCG na Kandidátov, ktorí v rámci Profilu či komunikácie s Obchodnom Partnerom uvedú nepresne, neúplné alebo nepravdivé údaje.

4.7 Ak sa neprihlási Kandidát, ktorý zvolí viditeľný režim Profilu podľa bodu 4.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok, do Platformy po dobu 3 mesiacov od svojej registrácie či posledného prihlásenia do Platformy, vyhradzuje si spoločnosť EBCG právo Profil takého Kandidáta previesť do neviditeľného režimu Profilu podla bodu 4.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Po svojom novom prihlásení do Platformy bude Kandidát oprávnený svoj Profil opäť upraviť na viditeľný režim.

4.8 Svojou registráciou Kandidát súhlasí so zdieľaním informácií obsiahnutých v Profile Kandidáta s Obchodnými Partnermi za podmienok uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach. Kandidát však berie na vedomie, že Obchodné Partneri získajú možnosť zobrazenia detailov Profilu Kandidáta, ktorý bude reagovať na príslušnú voľnú Pozíciu či ktorý sa nachádza v databáze Profilov Kandidátov, iba za predpokladu úhrady príslušných Kreditov Platformy Obchodnom Partnerom. Spoločnosť EBCG nemôže garantovať úspešné prepojenie Kandidáta, ktorý reaguje na voľnú Pozíciu Obchodného Partnera, s týmto Obchodnom Partnerom.

5 Cenník Platformy

5.1 Vyplnenie formulára “Vytvoriť ponuku” a uverejnenie ponuky je bezplatné. 

5.2. Vyplnenie formulára “Pridajte životopis” a uverejnenie životopisu je bezplatné.

5.3. Nárok na odmenu vzniká pre EBCG po obsadení pracovného miesta Prostredníctvom Platformy a uplynutí 30 dňovej lehoty, počas ktorej nedôjde k ukončeniu Zmluvného vzťahu medzi Zamestnancom a Zamestnávateľom. 

5.4. EBCG obdrží žiadosti o prepojenie, predstaví kandidáta prostredníctvom emailu, LinkedIn správy, video rozhovoru, alebo osobom stretnutí. EBCG nie je heahunter ani personálna agentúra. EBCG je inzertný portál seniorných manažérskych pozícii. 

5.5. Zmluvná odmena za sprostredkovanie pracovného miesta je vo výške dvoch mesačných hrubých miezd kandidáta, alebo vo výške fakturovanej sumy bez DPH Obchodnému partnerovi za dva mesiace poskytvania služby. 

5.6. Odmenu v bode 5.3 uhrádza Spoločnosť, ktorá úspešne obsadila pracovnú pozíciu na základe vystavenej faktúry EBCG splatnej do 5 pracovných dní po skončení skúšobnej doby Kandidáta v bode 5.3.

6 Ochrana osobných údajov Užívateľov

6.1 Prehľad hlavných aspektov súvisiacich s ochranou osobných údajov Užívateľov, vrátane informácií, ako sú osobné údaje Užívateľov spoločností EBCG spracovávané, ako sú používané, ako sú chránené a tiež aké sú práva Užívateľov vyplývajúce príslušných právnych predpisov, najmä z GDPR, je uvedený v používaní osobných údajov spoločnosti EBCG, ktoré sú dostupné v rámci Platformy.

7 Zákaznícka podpora

7.1 Užívatelia môžu komunikovať všetky podnety, pripomienky či reklamácie týkajúce sa funkcionalít Platformy spoločnosti EBCG prostredníctvom e-mailu, telefónu či či prostredníctvom komunikačných nástrojov Platformy (napr. Chatu v rámci Platformy).

7.2 V nadväznosti na zvolený spôsob komunikácie budú reklamácie Užívateľov týkajúce sa funkcionalít Platformy riešené spoločností EBCG bez zbytočného odkladu.

7.3 Komunikácia prostredníctvom telefónu či chatu je Užívateľom k dispozícii v pracovné dni v čase od 9:00 do 17:00.

8 Záruka a obmedzenie zodpovednosti spoločnosti EBCG

8.1 Spoločnosť EBCG nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených Pozícií, za ich jazykovú správnosť a ani za ich presnosť. Spoločnosť EBCG ďalej nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov poskytnutých Kandidátov v rámci Profilu.

8.2 Spoločnosť EBCG nezodpovedá za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené Obchodnému Partnerovi v dôsledku použitia informácií poskytnutých Kandidátov, či už v rámci Profilu či inak, a ani za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené Kandidátovi v dôsledku použitia informácií poskytnutých Obchodnými Partnermi, či už v rámci Pozícia či inak.

8.3 Spoločnosť EBCG nezodpovedá Používateľom za správnosť a úplnosť informácií umiestnených v rámci Platformy Používateľovi a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.

8.4 Spoločnosť EBCG negarantuje Kandidátovi nájdenie vhodnej manažérske pozície a ani uzatvorenie pracovného pomeru týkajúceho sa príslušné manažérske pozície. Spoločnosť EBCG negarantuje Obchodnému Partnerovi nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie ponúkané manažérske pozície, uzatvorenie pracovnej zmluvy s Kandidátom a ani jeho zotrvanie v pracovnom pomere, ak je pracovná zmluva s Kandidátom uzavretá.

8.5 S ohľadom na charakter a povahu služieb v online prostredí spoločnosť EBCG neposkytuje Užívateľom akúkoľvek záruku týkajúcu sa:

(A) trvalé a neprerušené dostupnosti Platformy 24 hodín denne a 7 dní v týždni;
(B) plnej funkčnosti Platformy po celý čas jej užívania Používateľovi; a
(C) bezchybnosti Platformy a jednotlivých jej funkcionalít.

8.6 Zodpovednosť spoločnosti EBCG za škodu spôsobenú Obchodnému Partnerovi porušením povinností spoločnosti EBCG podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok (vrátane škody spôsobené technickým a softvérovým zariadením Platformy a vrátane straty či poškodenia Materiálov Užívateľa) je obmedzená na sumu uhradenú Obchodnom Partnerom spoločnosti EBCG v danom kalendárnom roku, v ktorom došlo ku škode. Spoločnosť EBCG nie je povinná nahradiť Obchodnému Partnerovi škodu, ktorú nemohla predpokladať v čase vstupu do zmluvného vzťahu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Týmto dochádza k zmluvnému obmedzeniu rozsahu náhrady škody v zmysle ustanovenia § 2952 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len Občiansky zákonník).

8.7 Zodpovednosť spoločnosti EBCG za škodu spôsobenú Kandidátovi porušením povinností spoločnosti EBCG podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

8.8 Aby mohli Používatelia využívať funkcionalít a služieb Platformy, vrátane Doplnkových služieb, v plnom rozsahu, musí Užívatelia používať technológie (prehliadača), resp. musí umožniť použitie takýchto technológií na svojich zariadeniach (napr. aktivovať Java Skript, cookies), ktoré sú spoločnosťou EBCG v rámci Platformy uvedené ako odporúčané či požadované. Ak používa Používateľ staršie, málo rozšírené technológie či nedoporučené technológie, môže sa stať, že bude môcť využívať Platformu iba v obmedzenom rozsahu.

9 Záverečné Ustanovenia

9.1 Otázky neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami slovenského právneho poriadku, zvlášť potom ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

9.2 Uplatnenie obchodných podmienok Obchodného Partnera na vzťah medzi spoločnosťou EBCG a Obchodnom Partnerom sa týmto vylučuje.

9.3 Akékoľvek spory medzi spoločnosťou EBCG a Užívateľom vzniknuté z týchto Všeobecných obchodných podmienok či v súvislosti s nimi budú rozhodované príslušnými slovenskými súdmi.

9.4 V prípade, že dôjde medzi Užívateľom ako spotrebiteľom a spoločnosťou EBCG k vzniku spotrebiteľského sporu v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Užívateľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Užívateľ môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, Ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.5 Užívateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a údajoch, ktoré sa dozvie v priamej aj nepriamej súvislosti so zmluvným vzťahom so spoločnosťou EBCG podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a ktoré nie sú verejne dostupné a známe.

9.6 Spoločnosť EBCG je oprávnená Všeobecné obchodné podmienky a / alebo Cenník Platformy kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. Aktualizované znenie Všeobecných obchodných podmienok a / alebo Cenníku Platformy bude vždy uverejnené v rámci Platformy, tak aby mal Užívateľ možnosť zoznámiť sa s nimi. Ak bude Používateľ s aktualizovanými Všeobecnými obchodnými podmienkami či aktualizovaným znením Cenníku Platformy nesúhlasiť, je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah so spoločnosťou EBCG výpoveďou s výpovednou dobou 5 kalendárnych dní doručenú spoločnosti EBCG, a to aj e-mailovú formou, najneskôr do 10 kalendárnych dní od ich zverejnenia v rámci Platformy. Týmto nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nových Všeobecných obchodných podmienok či nového Cenníka Platformy. Pokračuje Ak Užívateľ s užívaním Platformy aj po uplynutí vyššie uvedených 10 kalendárnych dní, považujú sa tieto za akceptované Užívateľom.

Účinnosť posledná aktualizácia Všeobecných obchodných podmienok: 10.6.2021 

Contact Us:

Gagarinova 7/C, 821 05 Bratislava, Slovakia
+421232202200
hello@ebcg.com

Title Is Here

Title

text

Title

text

Title

text

instagallery

[insta-gallery id="1"]